Millaista on perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka?

Perussuomalaisten esittämillä toimilla maahanmuuton kustannukset kasvaisivat. Toimet ovat myös ristiriidassa puolueen kovien maahanmuuttotavoitteiden kanssa eikä niillä ratkaistaisi kansainvälisen siirtolaisuuden ongelmia.                                                        

1071px-Krigsbarn.jpg
Suomalaisia sotalapsia Arcturus-höyrylaivassa matkalla Ruotsiin vuonna 1941 (Wikimedia Commons, kuvaaja tuntematon).

Kirjoitin viikko sitten blogissani perussuomalaisten talouspolitiikasta. Totesin puolueen ohjelmiin ja vaihtoehtobudjettiin nojaten, että perussuomalaisten ehdotukset ovat täynnä virheitä ja ristiriidassa puolueen julkilausumien tavoitteiden kanssa. Lisäksi esitin, että perussuomalaisten talouspoliittinen linja suosii hyväosaisia ja on suomalaisessa poliittisessa kentässä oikeaa äärilaitaa.

Kirjoituksessa arvioin myös, että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissaan esittämät leikkaukset maahanmuuton kustannuksiin ovat toteutuskelvottomia. Tässä kirjoituksessa käsittelen aihetta tarkemmin. Keskityn humanitaariseen maahanmuuttoon, jota perussuomalaiset erityisesti kritisoivat ohjelmissaan.

Mitä on humanitaarinen maahanmuutto?

Humanitaarisella maahanmuutolla tarkoitetaan perussuomalaisten ohjelmissa muuttoliikettä, joka perustuu kansainvälisiin pakolaissopimuksiin ja ihmisoikeuksiin. Yleisemmin tätä kansainvälisiin sääntöihin perustuvaa järjestelmää kutsutaan kansainväliseksi suojeluksi. Sen piiriin luetaan Suomessa (1) pakolaiset, (2) kotimaassaan vaaraan joutuvat niin kutsuttua toissijaista suojelua saavat sekä (3) perheenyhdistämisen kautta heidän jälkeensä Suomeen saapuneet.

Pakolaisia on kahta lajia. Kiintiöpakolaiset ovat saaneet kansainvälisiin sopimuksiin perustuvan pakolaisstatuksen Yhdistyneiden kansankuntien (YK) pakolaisjärjestö UNHCR:lta jo ennen Suomeen saapumistaan. Toinen ryhmä ovat Suomeen omatoimisesti saapuneet, jotka ovat hakeneet täällä turvapaikkaa ja sen myös saaneet Suomen laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa määrätyin perustein.

Humanitaarisesta maahanmuutosta erotetaan muun muassa taloudellisista syistä johtuva maahanmuutto, jolloin oleskelulupa perustuu työntekoon, opiskeluun tai yrittämiseen Suomessa. Lisäksi oleskeluluvan voi saada esimerkiksi Suomessa asuvan perheenjäsen tai täällä oleskeleva ihmiskaupan uhri. EU-kansalaiset, pohjoismaalaiset ja sveitsiläiset voivat oleskella perustellusta syystä (esim. työ, opiskelu, yrittäminen) Suomessa pysyvästi ilman lupaa, mutta yli kolmen kuukauden oleskelu edellyttää rekisteröitymistä täällä.

Valtaosa Suomeen tulevista maahanmuuttajista – noin 90 prosenttia – tulee tänne työn, opiskelun tai perheen vuoksi. Vuonna 2018 ensimmäisen oleskeluluvan sai näillä perustein noin 22 000 henkilöä ja täällä rekisteröityi 8 749 EU-kansalaista. Myönteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa sai samana vuonna 2 576 henkilöä. Lisäksi Suomeen saapui 750 kiintiöpakolaista. Perussuomalaiset on siis nostanut tikun nokkaan ilmiön, joka koskee vain muutamia tuhansia ihmisiä vuosittain.

Perussuomalaiset ja humanitaarinen maahanmuutto

Humanitaarinen maahanmuutto perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomessa myös perustuslakiin. Sopimuksiin sitoutumiselle on vahvat perusteet, joita käsittelen tarkemmin kirjoituksen lopussa. Niistä huolimatta tavoite perussuomalaisten ”maahanmuuttopolitiikassa on lopettaa kokonaan humanitaarisista syistä tapahtuva maahantulo ja siirtää painopiste paikan päällä auttamiseen”. Humanitaarisen maahanmuuton lopettamista on vaatinut myös puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Perussuomalaisten esittämät toimet ovat ristiriidassa sen kovien puheiden kanssa. Puolueen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ei esitetä irtautumista kansainvälisistä pakolaissopimuksista ja ihmisoikeuksista, vaikka se olisi ainut vaihtoehto humanitaarisen maahanmuuton lopettamiseen.

Perussuomalaisten budjettikuri on sekin kummallista. Vaihtoehtobudjetissaan puolue olisi leikannut maahanmuuton ja kotouttamisen kustannuksista tänä vuonna 85 prosenttia eli 315 miljoonaa euroa. Todellisuudessa puolueen ehdotukset todennäköisesti kasvattaisivat maahanmuuton kustannuksia. Leikkaussumma voisi olla realistinen vain, jos perussuomalaiset esittäisi keinot Suomeen saapuvien maahanmuuttajien määrän vähentämiseksi murto-osaan nykyisestä, sillä Suomen on pakko käsitellä tänne saapuvien turvapaikanhakijoiden hakemukset ja järjestettävä turvapaikka kotimaassaan vainotuille.

Perussuomalaiset ei kuitenkaan esitä yhtään sellaista toimenpidettä, jolla Suomeen saapuvien maahanmuuttajien määrä olennaisesti laskisi. Sen sijaan se esittää keinoina kustannusten vähentämiseen (1) turvapaikanhakijoille myönnettävien oleskelulupien määräaikojen lyhentämistä, (2) kielteistä turvapaikkapäätöstä seuraavaa säilöönottoa, (3) perheenyhdistämisten rajoittamista, (4) kansalaisuuden saannin vaikeuttamista sekä (5) kielteisten turvapaikkapäätösten vuoksi palautettavien ihmisten vastaanottamista edellytyksenä kehitysavulle. (6) Pakolaiskiintiön puolue olisi pitänyt viime vuoden tasolla, mikä olisi säästänyt vain vähän – 0,9  miljoonaa euroa.

Näillä keinoilla maahanmuuton kustannukset uhkaisivat päinvastoin kasvaa. Oleskelulupien lyhentäminen lisäisi hakemusten määrää ja viranomaisten kustannuksia, kun uusintahakemukset lisääntyisivät ja viranomaisten olisi pakko seurata jatkuvasti sitä, tapahtuuko jo myönnetyn turvapaikan perusteissa muutoksia (esim. muuttuuko kotivaltion turvallisuustilanne yksittäisen ihmisen kohdalla). Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden välitön säilöönotto (siirtäminen suljettuun vankilan kaltaiseen keskukseen) taas voisi maksaa satoja miljoonia euroja.

Kansalaisuuden saannin vaikeuttamisella ei euroja säästetä. Jopa kantasuomalaisiin kohdistuva perheenyhdistämisen vaikeuttaminen olisi inhimillisesti raskasta, eikä sillä voisi saada suuria säästöjä. Jo nyt ulkomaalaisten perheenyhdistämisissä edellytetään yleensä sitä, että hakijan toimeentulo on turvattu esimerkiksi Suomessa oleskeluluvan saaneen perheenjäsenen palkkatulojen avulla.

Perussuomalaisten esittämiä leikkauksia voitaisiin kenties osittain toteuttaa siltä osin, kun ne kohdistuvat työperäiseen maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Vaikka perussuomalaisten päähuomio on humanitaarisessa maahanmuutossa se rajaisi siis myös työperäisiä muuttoja. Siksi puolueen toimet todennäköisesti heikentäisivät Suomen taloutta, sillä nimenomaisesti panostuksilla työperäiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen vahvistetaan tutkimusten mukaan taloutta.

Perussuomalaiset siis lisäisi maahanmuuttopolitiikallaan suomalaisten veronmaksajien kustannuksia ja heikentäisi maan taloutta. Samalla puolue sanoo siirtävänsä humanitaarisen avun painopistettä paikan päällä auttamiseen. Tähän se ei varaa kuitenkaan senttiäkään tai esitä keinoja sen toteuttamiseen. Päinvastoin, puolue leikkaisi 300 miljoonaa euroa kehitysavusta, joka heikentäisi mahdollisuuksia auttaa kriisimaissa.

Turvapaikkahakemusten käsittelystä ja hakijoiden oleskelusta syntyy luonnollisesti kustannuksia. Niiden vähentämiseen ei ole helppoja keinoja. Tämän osoittaa osaltaan se, että kustannuksia on yritetty vähentää viime vuosina rajaamalla perussuomalaisten vaatimuksesta turvapaikanhakijoiden oikeusapua ja turvapaikkapäätösten valitusaikoja. Se on johtanut valitus- ja käsittelykierrosten lisääntymiseen ja sitä kautta pidempiin käsittelyaikoihin. Seurauksena maahanmuuton kustannukset ovat lisääntyneet. Samalla virheellisten päätösten määrä on kasvanut, mikä heikentää ihmisten oikeusturvaa ja pahimmillaan vaarantaa heidän henkensä.

Perussuomalaiset ei siis esitä keinoja, joita puolueen kovien maahanmuuttopuheiden toteuttaminen vaatisi. Se on kenties ottanut opikseen omalta edelliseltä hallituskaudeltaan, jolloin perussuomalaisten aiempi ehdotus maahanmuuttajien työmarkkinatuen leikkauksesta karahti perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten turvaamaan yhdenvertaisuusperiaatteeseen: Tuolloin eduskunnan perustuslakivaliokunta ei löytänyt hyväksyttävää perustetta sille, että yhtä kansanryhmää olisi syrjitty pelkästään alkuperänsä vuoksi.

Puheissa esitettyjen helppojen ratkaisujen ja vaatimattomien konkreettisten esitysten välinen ristiriita on tyypillistä populistipuolueille. Perussuomalaiset antaa ymmärtää, että se lopettaisi humanitaarisen maahanmuuton, sillä siitä aiheutuvat kustannukset ovat suomalaisten hyvinvoinnin tiellä. Tosiasiassa puolue ei esitä keinoja kustannusten leikkaamiseen, joten maahanmuuttajien ja kantaväestön vastakkainasettelu on vailla pohjaa. Tällainen tyhjään puheeseen nojaava vastakkainasettelu on kuitenkin jo itsessään haitallista, kun se voi lisätä ennakkoluuloja kansanryhmiä kohtaan ja heikentää suomalaisten luottamusta toisiinsa.

Mihin humanitaarinen maahanmuutto perustuu?

Humanitaarista maahanmuuttoa kritisoidessaan perussuomalaiset sivuuttaa täysin sen, että kansainväliselle suojelulle on väkevät perusteet. Suomessa humanitaarinen maahanmuutto perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, joiden sisältö on viety myös perustuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön. Keskeisin sopimus on Geneven vuoden 1951 pakolaissopimus, mutta oikeus hakea ja saada turvapaikka sisältyi jo YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen vuonna 1948 (14 art.).

Ihmisoikeuksien historia juontaa kauemmas, mutta ihmisoikeuksien julistuksen taustalla olivat toisen maailmansodan ja sitä edeltävien vuosien kauhut – erityisesti natsi-Saksan terrori ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Julistuksen synnyttämisessä olivat keskeisessä roolissa sodan voittaneet länsivallat, jotka halusivat suojella ihmisiä hirmuhallinnoilta. Esimerkiksi Neuvostoliitto pidättäytyi äänestämästä julistuksesta YK:ssa.

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ihmisille näiden kotimaasta riippumatta. Niitä ei voida antaa eikä ottaa pois. Ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään: (1) kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin (KP-oikeudet), (2) taloudellisiin ja sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin (TSS-oikeudet) ja (3) kollektiivioikeuksiin (täällä lisätietoa ihmisoikeuksista).

KP-oikeuksiin kuuluvat muun muassa oikeus inhimilliseen kohteluun sekä ajattelun- ja yhdistysvapaus. TSS-oikeuksiin kuuluu oikeus työhön, sosiaaliturvaan, koulutukseen ja tyydyttävään elintasoon. Kollektiivioikeus on esimerkiksi oikeus terveelliseen ympäristöön.

Oikeus hakea turvapaikkaa ja saada se edellytysten täyttyessä on ihmisoikeuksien ytimessä, sillä turvapaikan saaminen mahdollistaa ihmisarvoisen elämän jatkamisen esimerkiksi tilanteessa, jossa ihmisoikeuksia loukkaava naapurivaltio miehittää toisen maan ja vainoaa sen kansalaisia.

Suomessa tällainen uhka oli todellinen toisessa maailmansodassa, jolloin Suomesta lähetettiin noin 70 000 lasta sotaa pakoon Ruotsiin ja Tanskaan. Mikään sopimus ei velvoittanut Ruotsia ja Tanskaa ottamaan lapsia vastaan eli päätös perustui tuolloin vapaaehtoiseen humanitaarisuuteen.

Humanitaarinen maahanmuutto on myös suomalaisten etu

Suomi on omilla päätöksillään liittynyt kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka velvoittavat Suomen ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita. Myös EU-jäsenyys edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista. Sopimuksiin on sitouduttu siksi, että niiden on katsottu olevan Suomen etu. Niillä on kiinnitytty myös läntiseen arvoyhteisöön.

Ihmisoikeudet ovat viimeinen vakuutus silloin, kun kollaat pettävät eikä valtio enää pysty edistämään kansalaistensa oikeuksia. Siksi Suomen kaltaisen pienen maan, joka ei pysty kaikissa tilanteissa yksin puolustautumaan, kannattaa pitää omalla panoksellaan yllä kansainvälistä järjestelmää.

Mahdollisuus hakea turvapaikkaa ja saada se edellytysten täyttyessä on ikään kuin varaventtiili, joka hillitsee epätoivoa ja suojaa vakavammilta ongelmilta. Ihmiselle se on vakuutus, joka antaa tyrannien vainoamille mahdollisuuden päästä turvaan ja puhua kokemuksistaan. Ilman mahdollisuutta turvapaikaan kotimaassaan vainottujen vaihtoehtoja olisivat vaikeneminen ja pakeneminen. Tai sitten he joutuisivat kohtaamaan väkivaltaa ja terroria tai turvautumaan niihin itse.

On myös hyvä huomata, etteivät kansainväliset sopimukset velvoita ottamaan ketään perusteetta. Ne velvoittavat vain käsittelemään turvapaikkahakemukset reilusti. Pakolaisasema on myönnettävä vain heille, joita vainotaan kotimaassa esimerkiksi syntyperän, uskonnon tai mielipiteiden vuoksi. Esimerkiksi Suomessa vuonna 2018 jätetystä 6 788 turvapaikkahakemuksesta hyväksyttiin 38 prosenttia.

Pakolaissopimus asettaa pelisäännöt ja velvoittaa muitakin maita, mikä pienentää myös riskiä Suomeen kohdistuvasta hallitsemattomasta siirtolaisuudesta. Kansainvälisen turvapaikkajärjestelmä ei kuitenkaan toimi tällä hetkellä millään muotoa täydellisesti, joten sen kritisoimiselle on vankat perusteet. Esimerkiksi EU:ssa valtaosa turvapaikanhakijoista on tullut viime vuosina Italiaan ja Kreikkaan, joissa on syystäkin turhaannuttu jäsenmaiden kyvyttömyyteen sopia taakanjaosta. Kansainvälinen yhteisö ei ole löytänyt kestävää ratkaisua myöskään Syyrian tilanteeseen, vaikka muuttoliike sieltä Eurooppaan on Turkin kanssa tehdyn sopimuksen vuoksi rauhoittunut murto-osaan huippuvuodesta 2015. Ratkaisematon tilanne synnyttää inhimillistä kärsimystä ja epätoivoa, jotka luovat sijaa ääriajattelulle ja terrorismille.

Riskeihin kannattaa suhtautua vakavasti myös täällä, sillä Suomella on yli 2 000 kilometriä EU:n ulkorajaa, jonka sulkeminen täysin on mahdotonta. Esimerkiksi Ukrainan tilanteen kärjistyminen voisi siirtää painetta etelästä EU:n itärajalle ja näkyä myös Suomessa. Pidemmällä aikavälillä esimerkiksi ilmastonmuutos tai elinympäristöjen tuhoutuminen voivat synnyttää uuden siirtolaisaallon. Kansainvälisen luontopaneelin IPBESin tutkijat ovat arvioineet, että jopa sadat miljoonat ihmiset voivat joutua jättämään kotinsa niiden vuoksi lähivuosikymmeninä. Sen rinnalla vuoden 2015 siirtolaiskriisissä runsas miljoona Eurooppaan saapunutta voi jäädä alkusoitoksi.

Lopuksi

Perussuomalaiset esittää maahanmuuton ongelmiin vain lyhytnäköisiä toimia, joilla lisättäisiin suomalaisten veronmaksajien kustannuksia. Puolue ei esitä mitään keinoja kansainvälisen turvapaikkajärjestelmän keskeisten ongelmien korjaamiseen ja Suomen riskien vähentämiseen.

Ongelmien ratkaisu onnistuu vain yhteistyössä muiden maiden kanssa. Vaalimalla kansainvälisestä turvapaikkajärjestelmää ja ihmisoikeuksia lisätään suomalaisten turvallisuutta ja vakuutetaan meidät pahimman varalle. Se kannattaa pelkästään itsekkäistä syistä.

Pienentääkseen riskiä masinoidusta siirtolaisvirrasta Suomen kannattaa tukea ratkaisuja, joissa pakolaisia autetaan heidän kotimaissaan tai niiden lähellä, sekä puututaan ongelmien juurisyihin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Se edellyttää väistämättä sitä, että Suomi kantaa oman osuutensa ottamalla vastaan pakolaisleireiltä kiintiöpakolaisia, antamalla kehitysapua ja tukemalla humanitaarisista kriiseistä selviämistä esimerkiksi lähettämällä apua kriisikohteisiin.

Lauri Finér

kirjoittaja seuraa erityisavustajana veropolitiikkaa SDP:n ministeriryhmässä

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

 

61 thoughts on “Millaista on perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka?

Add yours

 1. No niin siinä se on. Tahallaan väärinymmärtämisen mestariteos. Tämänkin kirjoituksen maksaa suomalaiset veronmaksajat. Funtsatkaa tää kundi elättää itsensä tällä. Demarit on näköjään hiffannu et”tarttis tehrä jotain”.Siis jotain muuta kun vaan ammatikseen solvata määrättyjä puolueita.

  Tykkää

  1. Jari, väitös väärinymmärtämisestä täytyy myös perustella ja osoittaa, mitkä asiat on ymmärretty väärin ja mikä on asian oikea laita. Toisekseen, mikä tässä asiallisesti kirjoitetussa tekstissä oli solvausta?

   Tykkää

   1. ”Jo nyt ulkomaalaisten perheenyhdistämisissä edellytetään yleensä sitä, että hakijan toimeentulo on turvattu esimerkiksi Suomessa oleskeluluvan saaneen perheenjäsenen palkkatulojen avulla.”

    No, vaikka tämä. Pari kliksuttelua eteenpäin ja olisi selvinnyt, että kunhan saa turvapaikkapäätöksen, on kolme kuukautta aikaa jättää perheenyhdistämishakemus ilman että toimeentulovaatimukset ovat voimassa. Ennen 1.7.2016 tulleilla ei tällaista aikarajaa ole ollenkaan. Tuollaiset ”yleensä” epämääräisyydet johtaa helposti harhaan.

    Tykkää

   2. Väite pitää paikkaansa. Siinä puhutaan ulkomaalaisten perheenyhdistämisistä ja käsitellään perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia, jossa ehdotus koskee nimenomaan kaikkia ulkomaalaisten perheenyhdistämisiä – sitä ei ole rajattu humanitaariseen maahanmuuttoon. Tätä avattu tarkemmin linkkaamallani Maahanmuuttoviraston sivulla, jossa todetaan samoin: ”Oleskeluluvan myöntäminen perhesiteen perusteella edellyttää yleensä, että hakijan toimeentulo Suomessa on turvattu. Tavallisesti toimeentulo turvataan perheenkokoajan palkkatuloilla.”

    https://migri.fi/perheenyhdistaminen

    Tykkää

   3. Keskusteltaessa toimeentulovaatimuksesta, ehtojen kiristämisestä ja ulkomaalaisesta perheenkokoajasta, kiinnostava ryhmä kätkeytyy sinne ”yleensä”-sanan taakse, koska muuta osaa ”yleensä”-ryhmästä toimeentulovaatimus jo koskee.

    Muutenkaan ei olisi haitaksi jäsentää tekstiään siten että ei jäisi epäselväksi millon puhutaan mistäkin (lainsäädännöllisesti eri tavoin kohdeltavasta) ryhmästä. Vaatimuksethan sinänsä on mainituissa Euroopan maissa käyttöönotettuja, hyväksihavaittuja käytäntöjä, ettei niissä sinänsä mitään kovin dramaattista ole.

    Tykkää

   4. Niin. Toki aina voi parantaa ja pohdiskella sitä, miten tekstin jäsentää ja mitä yksityiskohtia siihen sisällyttää. Tässä kuitenkin kyseessä varsin pitkä teksti ja tuo vain yksi detalji, jonka pystyy tarkemmin tarkastamaan tekstissä olevasta linkistä. Ja nyt myös tästä kommenttiketjusta. Monia muitakin yleistyksiä tekstissä on, kuten kirjoituksissa aina.

    Tykkää

 2. Joo, en edes viitsi lukea alkua pidemmälle, jossa todetaan, että perussuomalaisten esittämillä toimilla ei ratkaistaisi kansainvälistä siirtolaisongelmaa. Pitäisikö sitten ratkaista? Onko Suomella ylipäätään mahdollisuuksia vaikuttaa ongelmaan kovinkaan paljon? Onko edes järkeä yrittää sitä laajamittaisesti? Vastaus: Ei ole eikä sitä tule edes yrittää, koska se, toisin kuin Finer nimenomaan väittää, käy Suomelle kalliiksi ihan humanitäärisen maahanmuuton tuoman huolehtimisvastuun kautta. Ansiokkaasti huomiotta jätetty 3,4 miljardia euroa vuodessa on tämän päivän luku. Mutta en varsinkaan ymmärrä minkä logiikan mukaan sitä kautta tapahtuva yhteiskuntarauhan ja – arvojen epävakauttaminen, jota jo tapahtuu, olisi taloudellisesti kannattavaa.
  No, jos lähestytään kirjoitusta positiivisuuden kautta, niin kirjoittaja sentään myöntää, että siirtolaisongelma on olemassa. Monet ääntä pitävät eivät näy käsittävän edes sitä.

  Tykkää

  1. Olisi kannattanut lukea huolella. Jo ensimmäinen lauseesi sisälsi ”muunneltua totuutta”. Johdannossa kerrotaan, että ”perussuomalaisten esittämät toimet ovat ristiriidassa puolueen kovien maahanmuuttotavotteiden kanssa”. Itse blogissa ristiriidat osoitetaan erittäin seikkaperäisesti ja kohta kohdalta. Entäpä sitten tuo rahasumma 3,4 miljardia €? Mihinkähän se mahtaa liittyä?

   Tykkää

 3. Ehkä olisi hyödyllisempää etsiä virheitä oikeasta budjetista – siitä olisi oikeasti hyötyä. Vihapuheista ei ole hyötyä.

  Tykkää

 4. Olipas melkoista höpinää alusta loppuun asti! Esim. Virokin on EU:ssa ja noudattaa sopimuksia, mutta heidän vetovoimatekijät on vedetty minimiin, minkä vuoksi ”pakolaisia” siellä on ja sinne tulee erittäin vähän. Ja juurikin tähän PS tähtää. Toki tällaisen höpöjutun kun näyttää isommalle porukalle niin johan taas PS:n kannatus nousee, joten sopii kyllä jatkaa tällä linjalla.

  Tykkää

 5. Tämä LF on todella vastenmielinen mies. Lisäksi myös täysi pelle. En minä ainakaan kirjoittaisi moista potaskaa vaikka saisinkin hyvän korvauksen eli veronmaksajien rahoista. Tyypillinen demari joka haukkuu muita vaikka itsellä on löysät housuissa ja järki hukassa. Ei voi kuin ihmetellä mistä näitä aivottomia vastenmielisiä perussuomalaisten arvostelijoita sikiää?

  Tykkää

  1. Niinpä. Aika monet EU maat ovat pistäneet stopin ja pitävät houkuttelevuuden minimissä.Autuaasti myös unohtui, että 2015 tulleita ei näiden kuuluisien kansainvälisten sopimusten perusteella olisi tarvinut ottaa vastaan juuri ketään. Väkihän oli seikkaillut monien turvallisten maiden läpi ja ruåtti vieläpä kuskasi porukkaa Tornioon.

   Tykkää

   1. Kyllä kaikki on otettava siinä mielessä vastaan, että vasta, kun Suomeen tai mihin tahansa muuhun EU-maahan on tultu ja hakemus on jätetty niin se on käsiteltävä. Jos käsitellessä selviää, että jollain muulla maalla on vastuu turvapaikan käsittelystä EU:ssa niin sen jälkeen voidaan toki siirtää muuhun maahan ja näin on myös tehty. Esim. Ruotsissa ja Tanskassa sama prosessi. Eli olet oikeassa siinä, että sopimusten perusteella ei tarvitse ottaa vastaan kaikkia, eikä näin myöskään ole tehty. Turvapaikkahakemuksista hyväksytään selvästi alle puolet, minkä tuon kirjoituksessa esiin.

    Täällä kuvattu prosessi tarkemmin: https://migri.fi/turvapaikka-suomesta

    Tykkää

 6. Tyypillistä vihervassarin persujen maalittamista, sehän tuntuukin olevan oikein toivottu ilmiö. Ensinnäkin, rikkovatko Tanska, Viro, Itävalta, Puola, Unkari noita aina keppihevosena noudatettuja ihmisoikeussopimuksia? Jos noudattavat, miksi näissä maissa toimet ja pakolaisten määrät ovat murto-osa esim. Suomen määristä. Eikä Suomen pidäkään ratkaista kansainvälisiä ongelmia, ei ilmasto-eikä elintasoshoppailuongelmia.
  Rajat vaan tiukkaan valvontaan. Ja ainoastaan pakolaisleiriltä otettaisiin oikean suojelun tarpeessa olevia rajattu määrä. Suomi ei voi eikä pysty elättämään tuhansia nuoria miehiä. Ainoa asia, johon Suomen tulee osallistua kansainvälisesti on elintasoshoppailun estäminen. Ja estää näitä shoppailijoita tulemasta maahan. Kuten sivistynyt länsi alta Itävaltakin tekee!

  Tykkää

  1. Suomen kannattaa tehdä maahanmuuttopolitiikassa päätökset itsenäisesti ja ottaa huomioon kirjoituksessa kuvaamani realiteetit. Kuten kirjoituksessa totesin kansainvälisen siirtolaisuuden ongelmia ei ole ratkaistu kestävästi missään Euroopassa. Monissa mainitsemistasi maista tilanne hankalampi kuin Suomessa. Esim. Tanskaan ja Itävaltaan saapunut enemmän turvapaikanhakijoita kuin Suomeen. Täällä tilastoja: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/fi#P.C3.A4.C3.A4asiallinen_kohdemaa:_Saksa.2C_Ranska_ja_Kreikka

   Tykkää

   1. Miksi suomen olisi ratkaistava kaikki pysyvästi ja maailmanlaajuisesti. Riittää kun ratkaistaan asiat Suomen osalta. Emme me pysty tätä maailmaa pelastamaan.

    Tykkää

   2. Ei Suomi tai kukaan muukaan pysty ”ratkaisemaan kaikkea pysyvästi ja maailmanlaajuisesti”. Sen sijaan Suomen kannattaa tehdä itse se minkä voi, jotta asiat menevät parempaan suuntaan. Olisi pöhköä olla parantamatta asioita siksi, että kaikkea ei voi ratkaista.

    Tykkää

   3. Tavallisesti toimeentulo turvataan perheenkokoajan palkkatuloilla. Niin tiedätkö mikä raja on? Ja mitä kaikkea palkan lisäksi lasketaan mukaan?
    Jos hakemuksista hylätään vaikka puolet, niin mitä sitten? Uusi hakemus perään, pakko ei ole lähteä jos ei tahdo tai joku maa ota vastaan kuin sellaiset jotka haluavat palata.
    Keskukset maksavat, mutta säästävät koska: ei vapaata oleskelua = ns turvapaikka shoppailu vähenee ja ei-niin hätää kärsivät eivät halua tulla. Samoin rikoksia jää tekemättä, osa mitataan rahassa, ihmishenkien menetystä ei.
    Moni maa noudattaa tiukempia linjoja, silti samojen kv. sopimusten puitteissa, kuinka tämä nyt selitetään sitten?

    Tykkää

 7. Eikö sdp:n olisi syytä keskittyä kertomaan mitä on heidän maahanmuuttopomitiikkansa ja kuinka sdp pyrkii ratkomaan ongelmat, jotka siihen liittyvät ja joita ei ole onnistuttu missään Euroopan maassa ratkaisemaan. Hyviä esimerkkejä maahanmuutonongelmista nähdään Ruotsista, Tanskasta, Ranskasta, Saksasta…

  Tykkää

  1. Kuten kirjoituksessa totesin, kansainvälisen siirtolaisuuden ongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan Euroopassa. Tässä kirjoituksessa käsittelin perussuomalaisten maahanmuuttolinjauksia, sillä se suuri puolue, joka erityisesti profiloitunut maahanmuuton kautta. SDP:n maahanmuuttolinjauksia käsitelty mm. vaaliohjelmassa. Ne pohjaavat mm. kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. https://sdp.fi/wp-content/uploads/2019/04/SDP-tulevaisuuslinja-eduskuntavaalit2019.pdf

   Tykkää

 8. Eikös perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka ole kerrottu perussuomalaisten ohjelmajulistuksessa? Turha sitä on muuksi väittää. Kansainvälisiä sopimuksia Suomi näyttää toteuttavan miellyttääkseen ulkomaalaisia tahoja. ILO 169:n Suomen valtio haluaa (HE 264/2014) toteuttaa ryöstäen saamelaisten lailliset maaomaisuudet.

  Tykkää

  1. Toki. Kirjoitukseni perustuu nimenomaan perussuomalaisten ohjelmiin. Tekstissä kerrottu myös miksi Suomi sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin. Se pienen maan etu mm. turvallisuuden edistämiseksi.

   Tykkää

 9. Persujen kannattajia kalvaa huoli että sdp;n linjaus on liian salliva ja saavat siitä mielikuvan että tänne kaikki vaan. Sdp;n kannattajia taas ajattelet että persut laittaa rajat kiinni ja kehittyy ihmisoikeuksia sortava äärioikeisto jolla on vaara eskaloitua nationalismin kautta kansankiihkoksi. Eikö näiden kahden ajettelumallin välille voisi syntyä kompromissiratkaisu. Kompromissit on kuitenkin demokratian toimivuuden kannalta yksi tärkeimmistä politiikan muodoista.

  Tykkää

  1. Tekstissä päätin jättää ennakkoluulot kotiin ja perustaa näkemykseni perussuomalaisten linjauksista sen omiin ohjelmiin. Kuten käy ilmi, johtopäätökseni on se, että perussuomalaisten ehdottamat toimet eivät ole kovin radikaaleja, vaikka puheet ovatkin paljon kovempia. Eli puheiden ja ehdotettujen tekojen välillä on ristiriita. Olen samaa mieltä kompromisseista, ja varmasti sellainen voi myös perussuomalaisten ja muiden puolueiden kanssa syntyä.

   Tykkää

 10. En jaksanut lukea paljoa mutta väittääkö teksti että Suomen pitäisi pitäisi ratkaista kansainvälisiä ongelmia ennen kuin ratkoo omansa

  Tykkää

  1. Noin yleisesti lähtökohta se, että hoidetaan omat asiat, joihin voi vaikuttaa. Jos puhutaan kansainvälisestä siirtolaisuudesta ym. laajemmista kysymyksistä, niin ongelmat ovat kansainvälisiä, eikä niitä voi ratkaista ilman, että Suomi osallistuu yhteistyöhön muiden kanssa. Tätä kuvattu tarkemmin tekstin loppupäässä.

   Tykkää

 11. Hallituksella on nyt ihan oikea ”faktan tarkistuksen” paikka…

  Nyt voitaisiin lyödä kustannukset pöytään, eli mitä tämä humanitaarinen maahanmuutto on tullut maksamaan suomalaisille veronmakasajille kun otetaan kaikki kustanukset huomioon ja miten nykyisen toteutuman perusteella kustannukset kehittyvät tulevaisuudessa. Vai onko tälläisen vaatiminen taas rasistista.

  Tykkää

  1. Ei tietenkään ole rasistista. Toki kustannuksista jotain tiedetäänkin, maahanmuuton ja kotouttamisen kustannukset budjetissa n. 370 miljoonaa euroa. Tulee siitä tietysti myös tuloja, etenkin työperäisestä maahanmuutosta.

   Kirjoitukseni koski sitä, että perussuomalaisilla ei ole mitään keinoja humanitaarisen maahanmuuton kustannusten vähentämiseen, päinvastoin ne kasvaisivat, vaikka puolue muuta maalailee. Kuten kuvasin, kansainvälisestä suojelusta myös paljon hyötyä suomalaisille, joten asiaa ei kannata tarkastella vain kustannusten kautta. Kukaan ei tietenkään halua lisää turvapaikanhakijoita, mutta valitettavasti sellaiseen maailmaan on vielä matkaa.

   Tykkää

   1. Kerro miten ne kustannukset kasvaa. Jos suuntana on muiden maiden käyttämä ”ei niin houkuttelevan oloinenSuomi”. Tämä vähentää niiden kolmekymppisten ”teinien” miesten tänne marssia merkittävästi, kun ei pääsekkään suomeen loisimaan hyvällä palkalla ja luontaiseduilla.

    Tykkää

   2. Se miten perususuomalaisten ehdotukset kasvattaisivat kustannuksia kuvattu tekstissä. Esimerkiksi kielteisen päätöksen saaneiden sulkeminen laitokseen maksaisi todennäköisesti satoja miljoonia euroja. Turvapaikkaa ei saa nykyäänkään ”loisimista” tai edes työpaikkaa varten, joten siltä osin asia on jo kunnossa. Sen sijaan on erikoista, että kutsut työn tekemistä loisimiseksi, jos siitä saa hyvää palkkaa ja luontoisetuja. Itse pidän toivottavana, että täällä asuvat tekevät työtä ja saavat siitä kunnon palkkaa.

    Tykkää

   3. Tuo 370 miljoonaa euroa on täyttä puppua! Pisara valtameressä. Sujuvasti ohitit kaikki lisäkustannukset joita kertyy moninkertaisesti tuo määrä. Onko oikeastikin niin vaikea puhua asioista oikeilla nimillä ja summilla? Valehteletteko itsellenne vai muille? Ketään ei kiinnosta tällä hetkellä paljonko on maahanmuuttoon budjetoitu, kaikkia kiinnostaa montako miljardia nuo ”piilokulut” ovat per vuosi. Olkaa kerrankin rehellisiä ja läpinäkyviä ja tehkää kattava selvitys. Tulkkipalvelut, terveydenhoito jne jne jne. En jää odottelemaan henkeäni pidätellen.

    Tykkää

 12. Nämä tekstit on niitä tekstejä, kun ideat loppuu ongelmien etsimisessä ja alkaa Persu ahdistus kasvaa kannatuksen noustessa. On totta että varmasti virheitä on esityksissä – ja niitä ei ole välttämättä kovin pitkälle edes pohdittu. Kaikki varmasti allekirjoittavat sen että asiapohjalta Perus Suomalaiset ovat varmasti kaikkien suosima puolue, joka nimenomaan nojaa siihen, mihin verorahat tulee ensisijaisesti käyttää, mutta ehkä erinomaisimmasta päästä olevat niinsanotut budjetti-asiantuntijat, puuttuvat puolueesta (eli aivan ammattitasoista lopputulosta, on turha pilkun tarkasti odottaa tuoreessa valtapuolueessa) . Puolue kärsii nimittäin myös vähän jonkinasteisesta ammattilaistason vajeesta, suhteessa muihin perinteisesti vallassa olleisiin puolueisiin. Kaikki allekirjoittavat sen, että maahanmuutto, sen miljardiluokan vuosittaisessa kustannuserässä, on hirvittävä musta aukko suomen julkiselle taloudelle, ja tälle ”ongelmalle” on oltava sellaisia ratkaisuja, joilla sitä minimoidaan – mm. Elintasosiirtolaisuuden torjunnalla. Turha on puhua EU ihmisoikeustuomio-istuimien langettamista kanteista, sillä se voi tapahtua kenelle tahansa, missä tahansa eikä sitä voi kukaan taata. Jokainen shoppailija on liki samat tarinat puhunut saapuessaan Suomeen asiakkaaksi. Kukaan muu puolue ei tänä päivänä tee niin isänmaallista politiikkaa kuin Perus Suomalaiset. Haukkujen sijaan tarvitaan siis enemmän (kenties) ammattitaitoista väkeä, ja tämän kaltaiset katkeroituneet kirjoittajat, voisi keskittyä oman vilppi sä sijasta rakentavaan toimintaan.

  Tykkää

  1. Ei perussuomalaisia voi enää sanoa tuoreeksi puolueeksi. Se on ollut yksi suurista jo kymmenen vuotta. Sillä on kymmeniä avustajia pelkästään eduskunnassa. Kirjoitin aiemmassa blogissani näin:

   ”Perussuomalaiset on ollut jo liki vuosikymmenen yksi suuri puolue muiden joukossa. Sillä on ollut aikaa ja rahaa hankkia riittävää osaamista: kevään eduskuntavaalien jälkeen se on saanut puoluetukea lähes neljä miljoonaa euroa – toiseksi eniten kaikista puolueista. Surkuhupaisaa on, että samalla, kun puolueen talouspoliittinen asiantuntija valittaa perussuomalaisten riittämättömistä resursseista, puolue itse esittää vaihtoehtobudjetissaan puoluetuen tuntuvaa leikkausta. Ilmeinen syy on se, että valtiontalouden kokonaisuuden kannalta merkityksettömillä puoluetukien leikkauksilla voi hakea poliittisia irtopisteitä. Samalla resurssien vähennys kuitenkin tarkoittaisi, että perussuomalaisten olisi vielä vaikeampi tehdä toteuttamiskelpoista talouspolitikkaa.”

   Lähde: https://veropolitiikka.blog/2019/12/30/keskustelu-perussuomalaisten-talouspolitiikasta-jatkuu/

   Tykkää

 13. Kirjoittaja ei ota huomioon, että kielteisen päätöksen saaneet jäävät käytännössä notkumaan Suomeen ja aloittavat uuden kalliin valituskierroksen. Lisäksi kansallista lainsäädäntöä voidaan muuttaa niin, että Suomen vetovoimatekiä vähenee rikkomatta mitään kansainvälisiä sopimuksia.

  Mitä avustustyöhön tulee, niin hätäapu on se, jota annetaan kriiseihin taas kehitysapu on usein se, joka kaatuu kuuluisaan Kankkulan kaivoon ilman mitään vastinetta.

  Toveri kirjoittaja selvästi ei halua, että maahanmuuton ongelmille tehtäisiin jotain ja piiloutuu kansainvälisien sopimusten taakse, joiden käytännöt ovat erilaiset eri Euroopan maissa.

  Tykkää

  1. Kirjoitin siitä, että mm. turvapaikanhakijoiden oikeusavun leikkaukset ja valitusaikojen lyhentäminen on johtanut uusiin valituskierroksiin, kun ensimmäisissä hakemuksissa ei ole otettu huomioon kaikkia näkökohtia. Tilannetta voitaisiin siis parantaa mm. satsaamalla oikeusapuun, jolloin vältettäisiin turhaa moninkertaista käsittelyä, aikaa vieviä lisätietopyyntöjä ym. Tämä osoittaa osaltaan, että lyhytnäköiset ratkaisut tulevat usein myös kalliiksi. Minusta on selvää, että maahanmuuton ongelmiin pitää löytää kestäviä ratkaisuja. Ei kukaan halua lisää turvapaikanhakijoita, mutta sen ongelman voi ratkaista vain puuttumalla syihin, joilla ihmiset hakevat turvapaikkaa. Eikä se ole helppoa.

   Tykkää

 14. Justiinsa. Perussuomalaisten ohjelmalla maahanmuuton kustannukset nousevat? No eivät muuten nouse senkin tyypillinen sdp valehtelija. Vaan laskisivat.

  Tykkää

 15. Hahhahahhaaa 🤣

  Ei jaksanut lukea edes loppuun asti kun teksti haiskahti heti ps:n mustamaalaamista. Sitten luin kuka tää Lauri on ja voin kertoa että Laurillakin on vakanssinsa katkolla kohta ja sit näät oikean ps:n toimet ja sen oikeamman budjetin.

  Tykkää

 16. Huh huh,kiitokset Laurille kun jaksaa rautalangasta vääntää ”kriitikoille” ja erittäin rakentavasti vielä vastaa takaisin.
  Kuten moni tunnustaa,ei edes lue tekstiä. Asenne on jo valmis,kielletään uskomasta että asiat ovat näin. En tiedä,miten tämän voisi enää paremmin tehdä,kun kaikki on perusteltu niin hyvin,viitteet ja linkit ym. Jollain siellä taisi valo vähän syttyä.
  Erittäin hyvää työtä,tätä tarvitaan juuri nyt. Ei mielipidettä vaan tiukkaa faktaa ja numeroita. Jollakin puolueella ne ovat hukassa,miettikää mikä puolue se voisi olla?

  Tykkää

 17. Olipa hyvä teksti. Maahanmuuttokriittisten meemi siitä, kuinka maahanmuuttokriittisyys perustuu ”tilastoihin, faktoihin ja analyysiin” alkaa vaikuttaa vitsiltä, kun joku oikeasti kaivelee numeroita primäärilähteistä. Kuinkahan moni maahanmuuton hinnasta paasaava on todella tutustunut tilastoihin tai tutkimukseen, ja kuinka moni vain paasaa kaveriltaan saunan lauteilla tai nimettömässä chatissa kuulemaansa väitettä siitä, että maahanmuutto maksaa todellisuudessa kymmeniä tai satoja miljardeja – tai mikä päivän liioiteltu luku onkaan. Liekö kovin monella kommenttiboksien huutajalla faktoihin perustuvaa käsitystä edes siitä, miten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä on kehittynyt edellisen 5 vuoden aikana?

  Se, miten perussuomalaiset kommenttien perusteella reagoivat ns. väärään mielipiteeseen, on todella ällöttävää. Olette nyt 15 vuotta paasanneet, kuinka maahanmuutosta ei saa Suomessa puhua. Mistään muusta ei puhuta niin paljoa ja niin laaduttomasti kuin maahanmuutosta. Jopa valtamedian iltapäivälehdet kalastelevat klikkejä mahdollisimman pöyristyttävillä maahanmuuttouutisilla. Sitten, kun joku blogaaja tekeekin vääriä johtopäätöksiä eikä vain releoi tietyissä nimettömissä blogeissa esitettyjä valeuutisia ja harhoja, aletaan hänen puoluekantaansa ja työpaikkaansa perata ja uhkailla tulonmenetyksillä ja uudelleenkoulutuksella. Siis: jos demari puhuu maahanmuutosta, on hänet hiljennettävä. Eikö näistä asioista pitänytkään saada keskustella? Esitän myös tietoisesti provokatiivisena arvauksena, että kommenteissa on tullut myös tappouhkauksia väärien maahanmuuttofaktojen esittämisestä johtuen. Ne vaan on moderoitu pois. Ainakin itse saan tappouhkauksen aina, kun kirjoitan julkisesti mitään maahanmuuttoon liittyvää.

  Tykkää

  1. Se viimeisin vuosi, jolta oli blogia kirjoittaessa koko vuoden tilasto. Esittämäsi väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Vuosi 2016 oli poikkeus ja ainut jolloin turvapaikanhakijoita edes lähelle 30 000 (n. 28 000). Muina vuosina jääty alle 10 000, yleensä reilusti. Joten siinä mielessä 2018 varsin edustava vuosi. Vuodelta 2019 luvut jäämässä samalle tasolle kuin 2018. Täällä tilastot: https://tilastot.migri.fi/

   Tykkää

 18. Otsikon ”Perussuomalaiset ja humanitaarinen maahanmuutto” harhaillaan ilmeisesti perussuomalaisten tavoittelemasta humanitaarisen maahanmuuton vähentämisestä tavallisiin turvapaikanhakijoihin, koska väite ”Jo nyt ulkomaalaisten perheenyhdistämisissä edellytetään yleensä sitä, että hakijan toimeentulo on turvattu esimerkiksi Suomessa oleskeluluvan saaneen perheenjäsenen palkkatulojen avulla.” ei pidä paikkaansa tai on harhaanjohtava ”yleensä” sanan takia.

  Ennen 1.7.2016 turvapaikan saaneelta ei edellytetä turvattua toimeentuloa ja 1.7.2016 jälkeen turvattua toimeentuloa ei edellytetä turvapaikan saaneen perheenjäseneltä, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa ja oleskelulupahakemus perhesiteen perusteella tehdään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perheenkokoaja on saanut turvapaikkapäätöksen tiedoksi.

  Löytyy vaikkapa Migrin sivuilta tämä tieto
  https://migri.fi/toimeentuloedellytys-kansainvalista-suojelua-saaneen-perheenjasenelle

  Tykkää

 19. Alkaen 2015 kansainvaelluksesta on keskustelussa ollut myös sisärajojen valvonta. Suomen mediassa ja julkisessa keskustelussa tämän seuraukset on kuvailtu kaikenlaisiksi kauhutarinoiksi alkaen BKT:n laskusta jatkuen syytteiksi ihmisoikeusrikoksista. EU-alueella on jo vuosikausia ollut erilaisia sisärajanvalvontahankkeita eikä heinäsirkkaparvia ole näkynyt. Ketään ei ole haastettu Haagiin. Lyhyesti voidaan todeta, että silloinen paniikinlietsominen on ollut puhdasta propagandaa. Voidaan myös todeta, että sisärajoilla käännyttäminen ei yksiselitteisesti voi olla minkäänlaisen ihmisoikeussopimuksen vastainen. On aivan satavarmaa, että nämä toimenpiteet on ihmisoikeusjärjestöjen tiedossa. Se joka on toista mieltä, haastanee valtioita tai niiden päämiehiä oikeuteen. Ei tule tapahtumaan, mutta kuplaantunut pöyristely ja harhaanjohtaminen kyllä tulee jatkumaan.

  Jos haluaa seurata missä ”tilapäisiä” sisärajanvalvontahankkeita on ollut ja on tällä hetkellä, voi lueskella tästä linkistä:

  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en

  ja erityisesti tämä luettelo

  Click to access ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf

  Niin, se persujen maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta löytyvä toimenpide on tehdä lakivalmistelu, että Suomessakin voidaan toimia tarvittaessa samoin

  ”Itävalta, Norja ja Tanska reagoivat siirtolaiskriisiin saattamalla lainsäädäntöönsä hätätilapykälät, joiden nojalla kriisitilanteessa EU-maan kautta maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden hakemuksia ei oteta vastaan, vaan hakijat käännytetään rajoilla.”

  Click to access Maahanmuuttopoliittinen-ohjelma-2019.pdf

  Tykkää

  1. Sisärajojen valvonta ei muuta sitä tosiasiaa, että Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden hakemukset on käsiteltävä täällä. Eli sillä Suomi ei voi vähentää yhtäkään turvapaikanhakijaa. Dublinin sopimuksen ym. kv-sopimusten edellytysten täyttyessä voidaan hakijoita palauttaa muihin maihin esim. turvapaikkahakemuksen käsittelyä varten. Näin myös tehdään jo nyt. Eli käännyttäminen on toki mahdollista, mutta edellytysten täyttyminen täytyy kuitenkin ennen sitä tutkia. Ketään ei voida käännyttää rajalla pelkästään sillä perusteella, että hän on saapunut Suomeen Ruotsista, Venäjältä tai mistään muusta maasta. Se ei ole yksinään peruste palautukselle missään kv-sopimuksessa.

   Schengenin sisällä voidaan tosiaan perustelluista syistä tilapäisesti tehdä rajatarkastuksia ja näitä on myös monissa maissa tehty. Rajatarkastuksissa voidaan kuitenkin hakea turvapaikkaa, joten se ei Suomea auttaisi rajaamaan hakemuksia. Muiden maiden rajatarkastukset voivat toki vaikeuttaa pääsyä Suomen rajalle. Nykyisessä pakolaiskriisissä keskeinen syy saapujien vähenemiseen on EU:n Turkin kanssa tekemä sopimus. Tämä osoittaa osaltaan sen, että nimenomaan kansainvälinen yhteistyö ja sopimukset ovat tehokkain keino tilanteen muuttamiseen. Se edellyttää myös sitä, että Suomi pitää sopimuksiin liittyvät velvoitteensa. Turkin kanssa tehtyyn sopimukseen toki sisältyy monia ongelmia.

   Missään ei ole ollut sellaista hätätilaa, joka voisi laittaa rajat kiinni esim. pelkästään kansalaisuuden tai passin puutteen perusteella niin, ettei turvapaikanhakijoiden hakemuksia käsiteltäisi. Esim. Norjassa asiat tutkitaan edelleen ennen käännytyksiä. Siksi teoreettiset hätätilaratkaisut eivät ole relevantteja asian kannalta, eivätkä perussuomalaisetkaan esitä vaihtoehtobudjetissaan ratkaisuna maahanmuuttajien määrän vähentämiseksi lyhyellä aikavälillä.

   Ja EU:ssa on toki käsitelty myös tuomioistuimissa turvapaikanhakijoita koskevia menettelyjä ihmisoikeuksia koskevien sopimusten nojalla. Esim. Unkari myös saanut menettelyistään tuomioita ja huomautuksia. https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/hungary-should-address-interconnected-human-rights-issues-in-refugee-protection-civil-society-space-independence-of-the-judiciary-and-gender-equality

   Tykkää

   1. ” Ketään ei voida käännyttää rajalla pelkästään sillä perusteella, että hän on saapunut Suomeen Ruotsista, Venäjältä tai mistään muusta maasta. Se ei ole yksinään peruste palautukselle missään kv-sopimuksessa.”

    Olisi kiinnostavaa tietää miksi EU Direktiivin 2013/32 säädökset ei pätisi esim. Venäjän kohdalla.

    ”II JAKSO
    33 artikla
    Hakemukset, joilta puuttuvat tutkittavaksi ottamisen edellytykset

    1. Niiden tapausten lisäksi, joissa hakemusta ei asetuksen (EU) No 604/2013 mukaisesti tutkita, jäsenvaltiot eivät ole velvollisia tutkimaan, voidaanko hakijaa pitää henkilönä, joka voi saada kansainvälistä suojelua direktiivin 2011/95/EU mukaisesti, kun hakemukselta katsotaan puuttuvan tutkittavaksi ottamisen
    edellytykset tämän artiklan mukaisesti.

    2. Jäsenvaltiot voivat katsoa kansainvälistä suojelua koskevalta hakemukselta puuttuvan tutkittavaksi ottamisen edellytykset ainoastaan, jos:
    (…)
    b) jokin muu maa, joka ei ole jäsenvaltio, katsotaan 35 artiklan
    mukaisesti hakijan kannalta ensimmäiseksi turvapaikkamaaksi;
    c) jokin muu maa, joka ei ole jäsenvaltio, katsotaan 38 artiklan
    mukaisesti hakijan kannalta turvalliseksi kolmanneksi maaksi;”

    Unkarihan tunnetusti käännyttää nopeasti turvapaikanhakijat rajalta, eikä tätä käytäntöä ole muilta osin oikeudessa kaadettu kuin ruokkimisvelvollisuuden osalta. Tietysti täysin oikea päätös, on kohtuullista huolehtia talteenotetuista ihmisistä kunnes heidät on saatu poistettua maasta.

    Unkari on hakenut kolmansiin maihin palauttamiselle ennakkoratkaisun ainakin yhteen erikoistapaukseen. Maallikkona arvelisin, ettei turvalliseen maahan palauttamiselle ole mitään esteitä Unionin lainsäädännössä. Ihan mielelläni kuulen perusteita miksi oletukseni on väärä.

    http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d662f1ad8a471d4692b1d799a34b96ef5c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?doclang=FI&text=&pageIndex=0&docid=174856&cid=666783

    ” I Johdanto

    1. Nyt käsiteltävä asia liittyy tilanteeseen, jossa Euroopan unioniin on saapunut joukoittain kolmansien maiden kansalaisia, jotka haluavat kulkea Unkarin kautta jonkin muun jäsenvaltion, tässä tapauksessa Itävallan, alueelle.

    2. Tässä tapauksessa kyseinen Pakistanin kansalainen saapui Unkarin alueelle Serbiasta. Hän esitti tämän jälkeen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen Unkarin viranomaisille, minkä jälkeen hän lähti ilman lupaa Tšekkiin ennen kuin Unkarin viranomaiset ottivat hänet lopuksi takaisin. Koska kansainvälistä suojelua koskeva hakemus jätettiin tutkimatta, Unkarin viranomaiset suunnittelevat lähettävänsä kyseisen Pakistanin kansalaisen Serbiaan, jota ne pitävät turvallisena kolmantena maana.

    3. Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin, jonka käsiteltävänä on hakijan Unkarin viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä tekemä valitus, tiedustelee unionin tuomioistuimelta, missä olosuhteissa jäsenvaltio voi harkita lähettävänsä kansainvälisen suojelun hakijan ”turvalliseen kolmanteen maahan” asetuksen N:o 604/2013(2) (jäljempänä Dublin III -asetus) 3 artiklan 3 kohdan nojalla tutkimatta hänen hakemuksensa sisältöä.

    4. Korostettakoon heti aluksi, että maastapoistamista koskevaan toimivaltaan ei näytä liittyvän periaatteellista ongelmaa. Päinvastoin, se sisältyy säädöksiin. Tästä seuraa, että rehellinen hakija, joka ei lähde jäsenvaltiosta, jossa hän on jättänyt hakemuksensa, saatetaan lähettää turvalliseen kolmanteen maahan tutkimatta hänen hakemuksensa sisältöä.

    5. Entä millainen on sellaisen hakijan tilanne, joka lähtee jäsenvaltiosta, jossa hän on esittänyt hakemuksensa, mennäkseen laittomasti toiseen jäsenvaltioon? Mitä menettelyä on noudatettava, jos tämä ensimmäinen jäsenvaltio ottaa hänet tuolloin takaisin? Estääkö Dublin III -asetuksen 18 artiklan 2 kohta, jonka nojalla on ”saatettava päätökseen [hänen hakemuksensa] käsittely”, kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta jättämisen ja asianomaisen poistamisen välittömästi maasta turvalliseen kolmanteen maahan?

    6. Nämä ovat peruskysymykset, jotka ovat nyt käsiteltävän asian kohteena. Se käsitellään kiireellisessä ennakkoratkaisumenettelyssä, koska kansainvälisen suojelun hakija on otettu säilöön Unkarissa.
    (…)
    V Ratkaisuehdotus

    72. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

    Se, että jäsenvaltio on määritetty valtioksi, joka on ”vastuussa” kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä, ei voi estää sitä, että tämä jäsenvaltio lähettää tämän jälkeen hakijan turvalliseen kolmanteen maahan Dublin III -asetuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos direktiivissä 2013/32 säädetyt edellytykset täyttyvät, vaikka tämä jäsenvaltio on tunnustanut vastuunsa Dublin III -asetuksen 18 artiklan nojalla ja vaikka se on ottanut hakijan takaisin

    Hakijan lähettäminen turvalliseen kolmanteen maahan on mahdollista, vaikka lähettävä jäsenvaltio ei ole saanut takaisinottomenettelyn aikana tietoja kansallisesta lainsäädännöstä, jota sovelletaan hakijoiden lähettämiseen turvallisiin kolmansiin maihin, eikä käytännöstä, jota tämän alan toimivaltaiset viranomaiset ovat noudattaneet.

    Dublin III -asetuksen 18 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ei edellytetä, että jäsenvaltiot jatkavat kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyä siitä, mihin se oli keskeytetty.”

    Tykkää

   2. Nyt puhumme eri asiasta. Turvalliseen maahan voidaan palauttaa ja sitä tekee myös Suomi. Se edellyttää kuitenkin palautuksen perusteiden riittävää tutkimista ja muuten riittävää oikeusturvan takaamista.

    Unkari on myös saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta päätöksen siitä, että kaikissa tilanteissa oikeusturvaa ei palautuksissa ole riittävästi turvattu, kun tosiasioita ei oltu tutkittu riittävästi ennen palautusta. https://www.refworld.org/cases,ECHR,5dd6b4774.html

    Tykkää

   3. Lauri,

    Kuten kirjoitin tuolla alemmassa kommentissa niin EU ei pakota ottamaan turvapaikkahakemuksia vastaan rajoilla.
    Turvapaikkahakemuksia EI pakota ottamaan rajoilla vastaan myöskään Geneven sopimus.
    Turvapaikkahakemus pitää ottaa vastaan rajalla VAIN jos raja jolle pysäytettäisiin/palautettaisiin on VAARALLINEN ja Ruotsin raja ei ole vaarallinen.

    Eihän Ranskakaan ota turvapaikkahakemuksia vastaan Italian (alkaen 2015) eikä Espanjan (alkaen 2018) vastaisilla rajoillaan ja jos tulijat pääsevät rajan yli salaa kulkemaan niin jos kiinni saadaan rajan läheisyydessä niin palautetaan Italiaan tai Espanjaan rajapoliisin autolla ja jätetään sinne rajan toiselle puolelle ja kehotetaan menemään juttelemaan Italian/Espanjan viranomaisten kanssa.

    Suuri osa näistä on sellaisia jotka eivät ole rekisteröityneet Italiassa tai Espanjassa koska Italia on jättänyt suuren osan Välimereltä pelastetuista rekisteröimättä turvapaikanhakijoiksi 2014 alkaen toivoen että he menevät hakemaan turvapaikkaa johonkin muuhun EU-maahan että eivät jäisi Italiaan ja Espanja aloitti Italian tyylisen kikkailun 2018 toivoen että menevät johonkin muuhun EU-maahan eikä rekisteröinyt Espanjassa kun valtaan noussut Espanjan sosialisti-hallitus lopetti Välimereltä pelastettujen palauttamisen Marokkoon vaikka Marokon ja Espanjan välinen sopimus sallii kolmansien maiden kansalaisten palauttamisen Marokkoon marokkolaisten lisäksi.
    Aiemmin Ceuta:ssa ja Melilla:ssa ohjattiin Marokon puolelta Espanjan enklaaveihin kiipeävät portista takaisin Marokon puolelle ja myös Välimereltä pelastetut palautettiin suurin osa Marokkoon.

    Mitä seurauksia oli EU:lle ja Italialle siitä että Italia jätti yli 60% Välimereltä pelastetuista rekisteröimättä 2014?
    Siitä seurasi suuri määrä halukkaita tulijoita Italiaan kun sana levisi että Italian kautta pääsee Ranskaan, Saksaan, Ruotsiin, Suomeen ilman rekisteröintiä koska eihän Italiassa ole runsasta sosiaaliturvaa joka on suurin vetovoimatekijä siihen tulevatko turvapaikanhakijat Eurooppaan vai eivät ja päättää suurelta osin mihin maahan ihmiset pyrkivät turvapaikanhakijoiksi (ei Virossa, Liettuassa, Latviassa jne. ole ruuhkaa) eli siis Italia omalla keplottelullaan jossa jätti rekisteröimättä suuren osan aiheutti itse niin suuren ryntäyksen Italiaan kuin 2014 ja 2015 tapahtui.

    Kreikan osaltahan miljoona tulijaa johtui ihan siitä että Syriza lopetti säilöönoton, lopetti suljetut pakolaisleirit, lopetti rajavalvonnan ja lopetti turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin alkuvuodesta 2015 ja siten Kreikka itse aikaansai ryntäyksen jota Merkel sitten vauhditti kertomalla että Saksalla EI ole mitään rajaa kuinka paljon turvapaikanhakijoita Saksa ottaa ja vaatimalla että EU:n rajojen pitää olla auki.
    Kreikka rekisteröi VAIN 11 000 turvapaikanhakijaa vuonna 2015 (tsekkaa EU:n tilastot jos tuntuu uskomattomalta) eli siis TYÖNSI 99% eteenpäin muualle Eurooppaan ja mitä enemmän työntää tulijoita eteenpäin maihin kuten Saksaan jossa on runsas sosiaaliturva niin sitä enemmän tulijoita on.
    Kaikki syyrialaisethan olivat JO TURVASSA kun olivat pääseet Turkkiin ja siellä oli tarjolla pakolaisleirit joissa tarjolla teltta, ruokaa, vettä ja koulussakäynti lapsille ja Turkki päästi jopa syyrialaiset Turkin yliopistoihin jos heillä opinnot kesken.
    Mutta Saksan vetovoiman oli suurempi kun Facebookissa levisi aiemmin Saksaan menneiden syyrialaisten raportteja kuinka paljon rahaa saavat ja kuvia asunnoista jotka heille oli annettu eli tekivät ihan humaanin valinnan kahden vaihtoehdon välillä 1. teltta Turkissa, ilmaista ruokaa, lämmitin telttaan, koulunkäynti lapsille, terveydenhoito mutta jos halusi oman asunnon piti tehdä töitä ja maksaa se omilla rahoillaan ja 2. Saksasta ilmainen asunto, ilmaista rahaa ja jos saat turvapaikan niin saat aikanaan Saksan passin ja ilmainen luksus terveydenhoito ja Saksa kuten Ruotsikin muuten hyväksyi poliittisella päätöksellä KAIKKI syyrialaiset 100% eli tämä oli lisäkannustin ja Suomeen tuli vähän syyrialaisia koska täältä ei levinnyt 100% hyväksyminen taattu viestiä minkä Ruotsi lähetti vaikka Suomikin antoi myönteiset 99%.

    Espanjan osalta kun sana levisi 2018 että enää ei palautettu Marokkoon ja Espanja EI rekisteröinyt tulijoiden turvapaikkahakemuksia jos siirtolainen kieltäytyi (humaania politiikkaa uudelta hallitukselta) niin tulijamäärähän nousi rajusti ja Espanja oli suosituin kohde ja alkuhölmöydessään sosialistit laivasivat Ceuta:sta ja Melillasta aitojen yli kiipeilijöitä manner-Espanjaan joka johti suuriin ryntäyksiin aitojen yli mutta laivaus Espanjaan lopetettiin kun tuli suuria ryntäyksiä ja tulijat alkoivat olemaan väkivaltaisia Espanjan rajavartijoita kohtaan koska heille oli levinnyt viesti että heidät viedään manner-Espanjaan.

    Mietitään vielä Kreikkaa ja miksi sinne tulijoiden määrä nousi taas 2019.
    Kreikka alkoi laivaamaan tulijoita Kreikan saarilta manner-kreikkaan kun tilat täyttyivät saarilla olevilla leireillä ja tekivät tämän helpottaakseen painetta.
    Heti kun sana levisi että Kreikka laivaa mantereelle niin tulijoita alkoi tulla suurempia määriä eli yritys vähentää painetta lisäsi painetta.
    Kreikka vaati taakanjakoja-> lisää tulijoita Kreikkaan
    Von Der Leyen julisti että hänen tavoitteensa oli EU:n taakanjako-systeemi ennen valintaansa jossa Välimeren maista siirretään muualle EU:hun->Kreikkaan tulijoiden määrä nousi
    Kreikan pääministeri vaati 2500 ala-ikäisen ilman vanhempia olevan lapsen (16-17-v poikia) välitöntä taakanjakoa ympäri EU:ta->ala-ikäisten tulijoiden määrä nousi
    Kreikka kohtasi vastustusta manner-Kreikassa paikoissa jonne se oli suunnitellut sijoittaa manner-Kreikkaan siirrettyjä->Kreikka ilmoitti että sijoittaa 10 000 hotellihuoneisiin->tulijoiden määrä nousi

    Kreikan mantereelle pääsevät tietenkin pyrkivät eteenpäin ja tämän takia Bosnia-Hertzegovinassa on suuria määriä eteenpäin pyrkiviä jotka Kroatian rajavartijat pysäyttävät ja palauttavat Bosniaan.

    Kroatia EI hyväksy turvapaikkahakemuksia rajallaan ja tämä on ollut voimassa 2016 keväästä kun Itävalta sai Balkanin reitin suljettua kutsumalla kaikki Balkanin maat kokoukseen ja koordinoi yhteisen tilannekuvan että virta pitää saada poikki ja aloitti pelin ilmoittamalla että jatkossa Itävalta hyväksyy vain 80 turvapaikkahakemusta per päivä rajalla ja muut pysäytetään jollei Saksa takaa että se hyväksyy heidät Saksaan (tämä on Euroopan Neuvoston lakimiesten lailliseksi toteama rajoitus eli Suomi olisi voinut laittaa rajallaan vaikka 20 kpl päivärajan 2015 jos sisäministeriössä ja oikeusministeriössä olisi työnsä osaavia henkilöitä töissä), samana päivänä Slovenia ilmoitti että se sulkee rajansa ja perusteli sitä Itävallan päätöksellä mutta ilmoitti että ottaa vastaan 50 turvapaikkahakemusta KUUKAUDESSA rajalla erityisen haavoittuvassa asemassa olevilta eli käytännössä yksinhuoltaja-äitejä joilla pieniä lapsia, samana päivänä Kroatia ilmoitti että se pysäyttää tulijat rajalle ja ei hyväksy turvapaikkahakemuksia (aivan laillista koska EI Serbiassa tai Bosniassa vainota tulijoita) ja Serbia ilmoitti myös aloittavansa omat kontrollit ja Pohjois-Makedonia (silloin vielä Makedonia) ilmoitti että sulkee rajansa ja Puola, Tsekki ja Unkari lähettivät rajavartioita tukemaan Makedoniaa eli Kreikan kautta ei enää päässyt.

    Mitä tapahtui?
    Kymmenet tuhannet jäivät Kreikkaan kesken matkansa ja huusivat pari kuukautta Merkeliä ja Saksaa Idomenissä mudassa kunnes viimein siirtyivät Kreikan tarjoamiin laadukkaisiin pakoaisleireihin kauempana rajasta.
    Heti kun kuvat suljetusta rajasta levisivät niin tulijamäärät Kreikkaan romahtivat 80-90% eli ihmiset päättivät pysyä turvallisessa Turkissa kun Kreikan kautta ei enää päässyt Saksaan.

    Auttoiko Turkki-sopimus joka tehtiin vasta jälkeenpäin rajojen jo sulkeuduttua?
    Auttoi eli se pudotti tulijamäärän 98% pienemmäksi kuin mitä ne olivat olleet.
    Mikä oli Turkki-sopimuksen tärkein tavoite?
    Suojata Merkeliä kritiikiltä Saksan sisäpolitiikassa koska kun Merkel solmi sopimuksen niin hän pystyi sanomaan että se oli ratkaissut kaiken joten äänestäjät eivät hoksanneet että suurin ratkaisu oli ollut rajojen sulkeminen ja tämä oli Merkelille tärkeää koska Merkelhän oli sanonut että tulijoiden määrä on liian suuri pysäytettäväksi ja väittänyt että ihmiset jatkaisivat tulemista vaikka rajat suljettaisiin ja vaatinut että EU-maat pitävät rajansa auki (johon Itävalta sitten Kurzin johdolla kyllästyi)

    Eli siis ahkerasti hakataan edelleen päätä seinään Kreikassa,Italiassa, Maltalla, Espanjassa ja EU:n toimesta ja ainoa ratkaisu edelleen on työntää tulijat eteenpäin vaikka se on JUURI SE mitä tulijat tulevat Kreikasta, Italiasta, Espanjasta hakemaan sitä pääsyä eteenpäin juuri kuten 2015 tultiin koska Kreikasta pääsi eteenpäin ja Italiaan tultiin 2014-2015 koska sieltä pääsi eteenpäin.

    Mikä oli vaikutus sillä että Italia, Malta ja Ranska ja Saksa sopivat syksyllä 2019 että Italiaan ja Maltalle tulevat siirretään eteenpäin Saksaan ja Ranskaan?

    Tulijoiden määrä alkoi nousta ja Italiassa ja Maltalla tulijoiden määrä on jatkanut nousuaan ja Tammikuu 2020 oli todella ruuhkainen Eurooppaan haluavia ihmisiä jotka eivät halua sinne Italiaan tai Maltalle jäädäkseen niille vaan päästäkseen ETEENPÄIN Saksaan ja Ranskaan.

    Eli mitä EU:lle tapahtuu jos Von Der Leyen saa läpi 2019 syksyllä lupaamansa pysyvän ja pakollisen taakanjako-ohjelman jossa Välimeren maihin tulevat siiretään ympäri EU:ta?

    Kreikkaan tulee ainakin miljoonan ryntäys Turkista (Erdogan haluaa siirtää Istanbuliin työpaikkojen perässä muuttaneet yli 500 000 syyrialaista niille alueille Turkissa joissa heillä on oleskelulupa (Turkki määrää tietyn alueen jolla pitää asua estääkseen syyrialaisten keskittymisen Istanbuliin) ja koska Turkissakin on ollut erilaisia syyrialaisten tekemiä rikoksia ja turkkilaiset katsovat että syyrialaiset vievät heiltä työpaikkoja työskentelemällä halvemmalla niin Erdogan on lupaillut että 1-2 miljoonaa Turkin 4 miljoonasta syyrialaisesta palautetaan Syyriaan turva-alueelle jos se saadaan aikaan) eli Kreikkaan voi tulla jopa 2 miljoonaa syyrialaista jos EU tekee systeemin taakanjakoon jolla Kreikasta pääsee Saksaan, Ruotsiin, Suomeen jne.

    Miltä Italia ja Malta näyttävät nyt rajoitetun taakanjaon kanssa joka sovittiin Saksaan ja Ranskaan?
    Tulijoita on vaikka tämä on myrskyisempää aikaa Välimerellä eli ensi keväänä ja kesällä tulijoiden määrä tulee olemaan todella suuri ja jos EU tekee Von Der Leyenin lupaamaan ja haluaman taakanjako-järjestelmän joka koskee kaikkia maita ja on pysyvä niin Italia ja Espanja saavat jatkossa koko ajan suuria määriä tulijoita.

    Jos Von Der Leyenin suunnitelma menee läpi Espanjasta voi tulla 2015 Kreikan veroinen tulijoiden EU:hun työntäjä taakanjaon myötä.

    Mitä pitäisi tehdä?
    Lopetetaan salakuljetusbisneksen mahdollistaminen ja lopetetaan hukkumiset ja EU:n linjaksi että eteenpäin rantavaltioista EI pääse ja EU voi kustantaa niihin suljetut pakolaisleirit joissa odotellaan ja EU:le turvallisten maiden lista joiden kansalaiset palautetaan heti ja sille suurin osa Afrikan maista ja mm. Pakistan ja Bangaldesh (joita on tullut paljon Eurooppaan Libyan ja Italian kautta eli ihan elintasosiirtolaisuutta) .

    Seuraavaksi EU tekee systeemin jossa kaikki Välimereltä pelastetut kuljetetaan Afrikkaan ja EU järjestää kyydit jollekin monista YK:n pakolaisleireistä Afrikassa joissa voi asua turvassa kunnes voi palata kotimaahansa ja jos EU:n turvalliseksi julistamista maista tulevat kuljetetaan takaisin kotimaihinsa.

    Lopputulos:
    EI salakuljetusbisnestä kun ei kukaan maksa 10 000 dollaria salakuljettajalle päästäkseen risteilylle Välimerellä josta viedään takaisin Afrikkaan ja YK:n pakolaisleirille siellä.
    Samasta syystä ei hukkumisia.
    Ei EU:n poliittista kriisiä.

    Se että Suomessa on toitotettu jatkuvasti että kansainväliset sopimukset vaativat että turvapaikkahakemukset otetaan aina rajalla vastaan on käsittämätöntä koska eivät ne vaadi ja tästä on osoituksena Ranskan toiminta.

    Suomen osalta kyseessä on joko se että sisäministeriö ja/tai oikeusministeriö antoivat väärää tietoa sisäministeri Orpolle jolloin sisäministeriössä ja oikeusministeriössä täytyy tutkia KUKA väitti että kansainväliset sopimukset vaativat että kaikki turvapaikkahakemukset otetaan vastaan ja siten vaaransi Suomen turvallisuuden ja aiheutti kaiken 2015-2019 tapahtuneen ja MIKSI kukaan sisäministeriön/oikeusministeriön henkilökunnasta EI tätä väitettä haastanut vaikka Ranskan toiminta 2015 kesästä alkaen täytyi olla ministeriöiden tiedossa jolleivat sitten sekä sisäministeriö että oikeusministeriö ole täynnä epäpäteviä virkamiehiä.

    TAI

    Sitten Kokoomuksen silloinen johtaja Alexander Stubb ja pääministeri Keskustan Juha Sipilä olivat päättäneet että otetaan kaikki jotka tulevat Suomeen miellyttääkseen Saksan Angela Merkeliä ja EU:ta ja Ruotsia ja sitten kun olikin tullut 32 000 niin totuutta ei kehdattu paljastaa ja sisäministeriön ja oikeusministeriönkään virkamiehet eivät sitä kehtaa paljastaa kaiken sen jälkeen mitä on tapahtunut 2015-2019.

    Järkyttävintä on että tämä virheellinen käsitys vaikuttaa Suomen politiikkaan ja saa aikaan järjettömiä ratkaisuja.
    Sisäministeriön dokumentissa vuodelta 2017 ”Mikä on Suomen kyky vastaanottaa turvapaikanhakijoita?” on skenaario että Suomeen pyrkii MILJOONA turvapaikanhakijaa ja ratkaisu on että päästetään miljoona turvapaikanhakijaa Suomeen ja aletaan ottaa haltuun ihmisten kesämökkejä tulijoiden majoittamiseen.
    Tämä koko suunnitelma on täysin järjetön ja on uskomatonta että tällaista edes suunnitellaan että Suomeen päästetään MILJOONA turvapaikanhakijaa jos haluavat tulla.

    Eikö kaikki seuraukset 32 000 turvapaikanhakijasta vuonna 2015 oikeasti ole opettaneet mitään?

    Toinen ongelma joka aiheutuu VIRHEELLISESTÄ väitteestä että turvapaikkahakemukset täytyy ottaa aina rajalla vastaan on se että Suomi on Ohisalon suulla selittänyt Eduskunnassa että Välimereltä muualle Eurooppaan tehtävään pysyvään taakanjakoon on Suomen etujen mukaista suostua koska meillä on pitkä raja Venäjän kanssa.

    EI ole Suomen etujen mukaista tukea taakanjako-systeemiä joka houkuttaisi miljoonat tulemaan Välimerenmaihin toivoen pääsevänsä Saksaan, Ruotsiin, Suomeen jne. koska Suomi voi toimia aivan samoin kuin Ranska Italian ja Espanjan suuntaan tai kuten Kroatia Bosnia-Hertzegovinan suuntaan eli Suomeen pyrkivät pysäytetään rajalla ja jos tulevat yli niin kun saadaan kiinni niin palautetaan Venäjän puolelle (ainoa poikkeus on venäläinen joka väittää että häntä vainotaan Venäjällä) TAI Suomi voi toimia kuten Itävalta eli asetaa maksimimäärän hakemuksia per päivä jotka otetaan rajalla vastaan eli vaikka Itävallan 80 kpl tai vaikka 30 kpl jos siltä tuntuu sillä periaate on lailliseksi todettu tai voimme toimia kuten Slovenia eli rajalla otetaan vastaan vain 50 kpl turvapaikkahakemuksia KUUKAUDESSA ja vain erityisen haavoittuvaisilta hakijoilta.

    Samaa systeemia voi ja pitää käyttää myös Ruotsin suuntaan.

    Suomen pitää korjata ulomaalaislain pykälä joka vaatii rajavartijoita aina ottamaan turvapaikkahakemukset viipymättä vastaan sillä se että siinä on tällainen muotoilu on aivan Suomen omaa hölmöilyä.

    Tämä nykyinen lause Ulkomaalaislain pykälässä 95:

    ”Poliisin tai rajatarkastusviranomaisen on rekisteröitävä hakemus viipymättä. ”

    Pitää muuttaa muotoon:

    ”Poliisin tai rajatarkastusviranomainen rekisteröi hakemuksen jos turvapaikanhakija saapuu Suomeen suoraan maasta jonka kansalainen hän on ja jossa hän väittää häntä vainottavan ja hän kertoo kuuluvansa ryhmään jota Suomen viranomaisten tiedossa olevan sen hetkisen tiedon mukaan vainotaan maan viranomaisten toimesta tai hän voi uskottavasti kertoa ennen turvapaikkahakemuksen jättämistä miten ja miksi häntä vainotaan viranomaisten toimesta joten hänen ainoaksi vaihtoehdokseen on jäänyt turvapaikkahakemuksen tekeminen Suomessa.”

    ”Poliisi tai rajatarkastusviranomainen EI rekisteröi hakemusta jos henkilö on kolmannen maan kansalainen ja pyrkii Suomeen tai on tullut Suomeen sellaisen Suomen naapurimaan kautta joka kuuluu Geneven sopimukseen ja jossa hän olisi voinut jättää turvapaikkahakemuksen ja hakea suojelua Suomen naapurimaan viranomaisilta. Tällaisissa tapauksissa henkilö pysäytetään rajalle eikä häntä päästetä Suomeen vaan häntä kehotetaan hakemaan suojelua sen maan viranomaisilta jossa hän on ja jos hän on jo onnistunut tulemaan Suomeen laittomasti ilman Suomeen matkustamiseen oikeuttavaa passia tai henkilökorttia eikä hänellä ole voimassaolevaa Schengen-alueen viisumia tapauksissa joissa hänellä on passi joka ei aikeuta matkustusta Suomeen mutta jolla olisi mahdollista tulla Suomeen voimassaolevalla viisumilla ja on selvää tai todennäköistä että hän on tullut Suomeen Suomen naapurimaan kautta niin hänet palautetaan Suomen ja Suomen naapurimaan rajalle ja kehotetaan hakemaan turvapaikkaa Suomen naapurimaan viranomaisilta”

    Noin.

    Muutama sana jotka joku sisäministeriön tai oikeusministeriön virkamies olisi voinut kirjoittaa jo 2015 mutta viimeistään ne pitäisi kirjoittaa nyt ja säätää lakiin eduskunnan kautta jotta vuoden 2015 tilanne EI IKINÄ toistu ja tuolla voi pysäyttää rajalle kaikki Ruotsin kautta Suomeen pyrkivät jos on rajatarkastukset (ilmoitusasia EU:lle) ja jos ei ole rajatarkastuksia tai henkiö onnistuu livahtamaan rajatarkastusten ohi Suomeen niin tuolla voi palauttaa takaisin Ruotsiin kaikki Ruotsin kautta Suomeen tulleet.

    Venäjän osalta noilla sanoilla laissa olisi voinut pysäyttää 99% Venäjän kautta Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista vuonna 2015.
    Venäjä kuuluu Geneven sopimukseen ja Venäjällä on turvapaikka-järjestelmä josta mm. syyrialaisille on myönnetty turvapaikkoja.

    Jos SDP tämän asian korjaa olette yli 20% puolue ja Persut putoaa alle 20% puolueeksi kun Persuihin menneet demarit palaavat SDP:hen kun tämä asia on KORJATTU tiukalla lainsäädännöllä ja voitte vielä kettuila Kokoomukselle jos haluatte ja myös Sipilälle jos siltä tuntuu jolloin Kulmuni ei ole enää Sipilän ohjailtavissa kun kysytte kysymyksen MIKSI Suomi toimi niin typerästi 2015 ja selvitätte miksi toimittiin 2015 niinkuin toimittiin vaikka EI ollut mikään pakko.

    Tanskassa demarit on suosituin puolue ja muodosti hallituksen kun Persujen veljespuolue Tanskan Kansanpuolue romahti kun Tanskan demarit ottivat tiukan maahanmuuttopolitiikan ja turvapaikkapolitiikan omakseen sen sijaan että jättäisivät sen populistien kannatuksen nostamiskeinoksi ja temmellyskentäksi.

    Tykkää

 20. Tämä väitteesi on aivan puppua ja höpönlöpöä:

  ”Perussuomalaisten esittämät toimet ovat ristiriidassa sen kovien puheiden kanssa. Puolueen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ei esitetä irtautumista kansainvälisistä pakolaissopimuksista ja ihmisoikeuksista, vaikka se olisi ainut vaihtoehto humanitaarisen maahanmuuton lopettamiseen.”

  Listaan faktoja miksi väitteesi on puppua ja höpönlöpöä ja miksi humanitaarisen Maahanmuuton lopettaminen EI vaadi ”irtautumista kansainvälisistä pakolaissopimuksista ja ihmisoikeuksista”

  1.
  Kiintiöpakolaisten otto on aivan VAPAAEHTOISTA ja jokainen maa joka ottaa kiintiöpakolaisia ilmoittaa YK:lle edellisenä vuotena että ottaako ja paljonko ottaa.
  Esim. Tanskan edellinen hallitus teki päätöksen että lopettavat kiintiöpakolaisten ottamisen ja ottivat 3 vuoden ajan NOLLA kiintiöpakolaista vuodessa. Seuraavat vaalit voittanut sosiaalidemokraatit päätti jatkaa kiintiöpakolaisten ottamista.
  Tanskan EI tarvinnut irtautua mistään kansainvälisistä sopimuksista tai ihmisoikeuksista laittaakseen kiintiöpakolaisten määrän NOLLAAN.

  2.
  Suomi olisi aivan hyvin voinut 2015 pysäyttää jokaisen Ruotsin kautta Suomeen pyrkineen rajalle ja kertoa että Suomeen EI pääse ja turvapaikkahakemusta EI oteta vastaan ja jos joku olisi väkisin tai salaa tullut Suomen puolelle niin heidät olisi voinut palauttaa Ruotsin puolelle.
  Tähän olisi vain tarvittu ilmoitus EU:lle ”aloitamme rajatarkastukset” ja yhden lauseen muuttaminen ulkomaalaislaissa jonne on kirjattu että rajavartija ottaa turvapaikkahakemuksen vastaan viipymättä.
  Tuon lauseen kun olisi muuttanut niin KAIKKI olisi voinut pitää Ruotsin puolella.

  Miksi näin?

  Koska asiaa säätelevä Geneven pakolaissopimus määrää että turvapaikanhakijoita EI saa palauttaa/pysäyttää ilman heidän hakemuksensa vastaanottamista ja käsittelyä VAARALLISILLE RAJOILLE.
  Kun Ruotsin raja ei ole vaarallinen vaan Ruotsi on turvallinen maa niin Geneven sopimuksen mukaan KAIKKI olisi voinut pysäyttää rajalle ja kehottaa menemään hakemaan turvaa ekan EU maan viranomaisilta joihin tulivat tai Ruotsin viranomaisilta.
  Eli siis Geneven sopimus pakottaa ottamaan turvapaikkahakemukset vastaan VAIN jos Suomeen naapurissa olisi 2015 ollut Syyra mutta koska naapurissa on Ruotsi niin heidät olisi voinut pysäyttää.

  Melkein kaikkien sivistysvaltiona pitämä Ranska on muuten toiminut edellä kuvatulla tavalla Italian vastaisella rajallaan vuodesta 2015 ja Espanajan vastaisella rajallaan vuodesta 2018,
  Ranska EI ota vastaan turvapaikkahakemuksia rajoillaan vaan rajapoliisit pysäyttävät Ranskaan ilman sellaisen maan passia/henkilökorttia/viisumia jolla saa matkustaa Ranskaan pyrkivät ja paperittomat ja jos siirtolainen/turvapaikanhakija sanoo ”asylum” Ranskan rajapoliisille rajalla tai Ranskan sisällä kun heidät on otettu kiinni laittomasta rajanylityksestä niin rajapoliisit hymyilevät ystävällisesti, puistelevat päätään ja palauttavat heidät Italiaan tai Espanjaan.
  Ranska joutui ottamaan tämän käyttöön 2015 Italian rajalla koska Italialla oli ovela kikka eli esim. 2014 pelastivat Välimereltä 170 000 ihmistä mutta rekisteröivät vain 70 000 turvapaikanhakijaa eli yli 100 000 vain katosi eli meni hakemaan turvapaikkaa sellaisista maista joissa on korkea sosiaaliturva kuten esim. Ranska, Saksa, Ruotsi, Suomi (Suomeen 2014 ja 2015 tulleet somalit tulivat todennäköisesti Italian kautta) joten Ranskan oli asiaan puututtava.

  Espanjan osalta Ranskan täytyi aloittaa käytäntä 2018 koska siellä tulivat valtaan sosialistit jotka lopettivat Marokon ja Espanjan välisen palautussopimuksen käytön jolla sitä ennen Espanja oli palauttanut myös kolmansien maiden kansalaiset Marokkoon koska Marokko on turvallinen maa ja afrikkalaiset voivat siellä pyytää apua hätäänsä ja MArokko turvallisena maana sitten päättää antaako suojelua vai ei mutta valitettavasti Marokossa EI ole sosiaaliturvaa joten useimmat ”hädässä” paenneet ja Marokkoon palautetut päätyvät palaamaan kotimaihinsa.
  Espanja myös yritti Italian kikkaa eli ei rekisteröinyt turvapaikanhakijoita vaan toivoi että he menevät muualle kun eivät sosialistien äänestäjätkään ihan mitä tahansa hyväksy.

  3.
  Kun turvapaikanhakijoita näin ainakin 99% vähemmän ja kiintiöpakolaisia 100% vähemmän niin tietenkin perheenyhdistämiset vähenevät noin 99,5% mutta sen lisäksi perheenyhdistämisiin voisi ottaa kaikki EU-direktiivissä määrätyt tiukennukset kuten esim. vaatimus opiskella maan kieltä ENNEN perheenyhdistystä eli Suomen kurssille vaikka netin kautta siellä kotimaassaan ne jotka joku haluaa perheenyhdistää.

  Perheenyhdistämisten tulorajan voisi laittaa myös Suomen kansalaisiin kuten muilla Pohjoismailla on omien maidensa kansalaisiin eli pitää käydä töissä ja tienata tarpeeksi rahaa perheensä elättämiseen jotta voi perheensä elättää jos saa perheenyhdistämisen (tällä hetkellä Suomen kansalaisilla EI ole perheenyhdistämisiin tulorajoja joten esim. monet somalit käyvät järjestämässä kaikille lapsilleen vaimot ja miehet järjestetyillä avioliitoilla Somaliasta sen sijaan että menisivät naimisiin Suomessa jo olevien somalien kanssa tai suomalaisten kanssa. Tämä melkein tuplaa somali-nuorison määrän ja on aika vastuutonta tilanteissa joissa perheenyhdistämisen tekevä Suomen kansalaisuuden saanut somali on saattanut jättää koulut kesken tai ei ole esim. ollut koskaan töissä (yli 40% somali-nuorista on tilastojen mukaan täysin syrjäytyneitä eli ei työpaikkaa, ei opiskelupaikkaa, ei koulutusta kun kantasuomalaisilla luku on 3%: YLE:n uutinen tilastojen perusteella)

  Lisäksi toissijaisen suojelun saavillehan voi olla tulorajat ja Suomihan laittoi ne voimaan EU-direktiivin sallimalla tavalla 2016 mutta tulorajat ovat Suomessa alhaiset koska esim. asumistuki katsotaan tuloksi joka luetaan perjheen yhdistämiseen vaadittavaan tuloon ja tämäkin on vastoin EU-direktiivn mahdollistamia sääntöjä eli Suomi teki asiat yltiöpäisen humaanisti.

  Lisäksi EU-direktiivin mukaan jos perheenyhdistettävä on turvallisessa maassa niin perheenyhdistäminen pitää tehdä sinne eikä EU:hun mutta jostain syystä Suomi perheenyhdistää Suomeen esim. Turkissa, Keniassa jne. asuvia somaliperheitä vaikka Suomessa asuvan voisi siis kehottaa siirtymään perheensä luokse.

  Perheenyhdistämis-direktiivissä on noin 5 muutakin tiukennusta jotka voisi toteuttaa mutta en luettele niitä nyt tässä eli tiukentamisen varaa siis on.

  4.
  Hylättyjen turvapaikanhakijoiden palautukset:
  EU-direktiivin mukaan vaikka KAIKKI hylätyt turvapaikanhakijat voi SÄILÖÖNOTTAA heti kun heidän hakemuksensa on hylätty ja voi pitää säilössä jopa 18-kuukauden ajan jonka aikana pitää saada poistettua maasta.
  Jostain syystä Suomi on tehnyt päätöksen että hylätyt saavat pyöriä vapaasti ympäriinsä ja tästä valinnasta seuraa että osa tekee suurella todennäköisyydellä rikoksia.
  Jos Suomi ottaisi kaikki hylätyt säilöön niin osa naisten ja lasten raiskauksista jäisi tapahtumatta ja ex-tyttöystävän murha Hämeenlinnassa olisi myös jäänyt toteutumatta.
  Mykkänen muistaakseni selitteli eduskunnassa että Suomi ei ota hylättyjä säilöön koska se maksaisi liikaa mutta Mykkäsen laskelmat perustuivat ajatukselle että kukaan ei lähtisi vapaaehtoisesti eikä ketään saataisi palautettua.
  Hyvin todennäköisesti jos nykyinen valinta(hengaa Suomessa vapaasti ja saat KELA:lta jatkuvasti maksuosoituksia ruokaan, saat ilmaisen terveydenhoidon, saat hätämajoituksen ja jotkut kaupungit vuokraavat oman asunnon koska se tulee hätämajoitusta halvemmaksi VS palaa kotiin) muuttuisi valinnaksi (ole säilössä 18-kk ja Poliisi yrittää jatkuvasti palauttaa sinua vs palaa kotiin) niin aika moni palaisi kotiin varsinkin kun Mykkänen nosti kotiinpaluurahan 5000 euroon.

  5.
  Oleskeluluvat:
  Jostain syystä Suomi antaa toissijaisen suojelun saaville 4 vuoden oleskeluluvat vaikka EU-direktiivin minimi on 12 kuukautta ja Ruotsikin antaa vain 13 kuukautta eli tämä pitäisi laskea heti 12 kuukauteen.
  Lisäksi Suomi antaa sen ekan 4 vuoden oleskeluluvan jälkeen pysyvän oleskeluluvan kun vain haet sitä ja ei ole mitään vaatimuksia sen saamiselle.
  Esim. Tanskassa pysyvän oleskeluluvan saa vasta 8 vuoden asumisella, tuosta 8-vuodesta pitää olla suurin osa töissä, ennen oleskeluluvan hakua ei ole saanut moneen vuoteen nostaa sosiaaliturvaa ja ei saa olla tuomioita eli jos yli 6kk tuomio niin pysyvää oleskelulupaa EI saa ikinä ja jos alle 6kk tuomio niin asumisaika on 15-vuotta.

  6.
  Lakkauttamiset:
  turvapaikat tarkoitettiin kansainvälisissä sopimuksissa VÄLIAIKAISIKSI ja Suomen ulkomaalaislaissakin on velvoittava LAKKAUTUS-pykälä jonka mukaan toissijainen suojelu pitää lakkauttaa jos olosuhteet joita lähdettiin pakoon muuttuvat niin että suojelua ei enää tarvita ja turvapaikat pitää lakkauttaa jos olosuhteet joita lähdettiin loppuvat niin että suojelua ei enää tarvita.
  Jostain syystä Maahanmuuttovirasto EI tee lakkutuksia eli ehkä siellä ei ole johto ehtinyt lukea ulkomaalaislain lakkautus-pykälää tai sitten yksikään sisäministeri ei ole älynnyt kysyä Maahanmuuttoviraston johdilta miksie eivät noudata lakia.
  Esim. Kun Somalia ja Irak huomattiin suurelta osin turvallisiksi Lokakuun 2015 maa-arvioissa ja sama Afghanistanille Joulukuun 2015 maa-arvioissa niin sen olisi pitänyt johtaa tähän mennessä tuhansien toissijaisten suojeluiden ja turvapaikkojen lakkautuksiin ja kotiinpaluuseen.

  7.
  Kansalaisuus:
  Suomen kansalaisuuden saa LÖYSIMMIN kaikista pohjoismaista eli asumisaika on turvapaikan tai toissijaisen suojelun saaneilla vain 4 vuotta turvapaikkahakemuksen JÄTTÄMISPÄIVÄSTÄ eli tuhannet 2015 syksyllä tulleet hakivat jo Suomen kansalaisuuden 2019 syksyllä ja lisäksi Suomella EI ole vaatimusta työnteosta vaan vain selvitys miten saat toimeentulosi ja tähän kelpaa kertomus kuinka saat KELA:sta työmarkkinatukea, asumistukea ja toimeentulotukea.
  Sitten viranomaiset ihmettelevät miksi Ruotsissa esim. Somalien työttömyys on yli 20% PIENEMPI kuin Suomessa.
  No Ruotsissa asumisaika on 5 vuotta oleskeluvan saamisesta (eli jos Ruotsi käsittelee hakemusta 3-v ja sitten asumisaika 5 niin Ruotsiin mennyt turvapaikanhakija saa kansalaisuuden 4 vuotta myöhemmin kuin Suomeen tullut.
  Lisäksi Ruotsi vaatii että edellisen 12 kuukauden ajan on pitänyt olla töissä ja elättänyt itsensä.
  Ruotsi varmaan on kaikkien mielestä sivistysmaa eli Suomi voisi aivan hyvin tiukentaa linjan Ruotsin tasolle.

  Tai sitten voitaisiin tiukentaa Norjan tasolle jossa asumisaika on 7-vuotta oleskeluluvan saamisesta ja töissä pitää käydä kauemmin kuin Ruotsi vaatii.

  Tai sitten voitaisiin tiukentaa Tanskan tasolle jossa asumisaika pelkkään pysyvään oleskelulupaan on 8 vuotta ja suurin osa ajasta pitää olla töissä, pitää elää ilman sosiaalitukia, pitää oppia tanskaa ja pitää olla ilman rikoksia sillä jos saat yli 6kk tuomion niin et voi saada Tanskassa ikinä edes pysyvää oleskelulupaa ja jos saat alle 6kk tuomion niin asumisaika on 15-vuotta että varmistutaan että et tee muita rikoksia.
  Tuon 8 vuoden mittaisen pysyvän oleskeluluvan odotuksen jälkeen alkaa sitten asumisaika kansalaisuuteen jossa on vielä tiukemmat vaatimukset mutta en nyt niitä tähän kirjoita koska kaikki tieto kansalaisuudesta on VAIN Tanskaksi koska pysyvään oleskelulupaanhan tarvitaan tanskan kielen osaaminen niin kansalaisuuden hakemisen osaaminen on vielä integraatio-testi että oikeasti osaat sitä Tanskaa.

  8.
  Tämän lisäksikin monia muitakin asioita voitaisiin tiukentaa eli kansainvälisten sopimusten mukaan KAIKKI naisten ja lasten raiskaajat voi karkottaa jos ei ole uskottavaa tietoa että henkilö joka karkotetaan joutuu vainotuksi valtion toimesta kun hänet palautetaan.
  Jostain syystä Maahanmuuttovirasto tulkitsee että jos joku on uhannut turvapaikan/toissijaisen suojelun saaneen väitteen mukaan häntä niin Maahanmuuttovirasto kieltäytyy karkottamasta vaikka poliisi esittää karkottamista.
  Lisäksi yleisvaarallisiksi katsotut raiskauksesta tuomitut voi pitää säilössä kunnes palaavat kotimaahansa vapaaehtoisesti mutta tätä Suomi ei käytä.
  Eli tiukennettavaa on paljon.
  Lisäksi muuten kansalaisuuden peruuttaminen on aivan laillista jos henkilöllä on toisen valtion kansalaisuus tai hän voi toisen valtion lain perusteella saada kansalaisuuden hakemuksesta esim. sen perusteella että hänen vanhempansa ovat valtion kansalaisia ja esim. Iso-Britannia on peruuttanut kansalaisuuksia lasten raiskauksista tuomituilta pakistanilaisilta ja karkottaa heitä vaikka he olisivat asuneet vuosikymmeniä Briteissä ja vaikka heillä olisi perhe siellä.

  Eli ihan kainsainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeuksia kunnioittaen voi pitää todella tiukkaa linjaa.

  Toivottavasti postaat tämän ja annat tämän olla sivuilla ja kirjoita mielellään uusi blogi näiden faktojen pohjalta,

  Tykkää

 21. ”Esimerkiksi kielteisen päätöksen saaneiden sulkeminen laitokseen maksaisi todennäköisesti satoja miljoonia euroja. ”

  No mikä on Demareille sopiva hinta siitä että suomalaislapsia ei raiskata, suomalaisteinejä ei polteta elävältä tai siihen että suomalaisnaisilta ei leikata päätä poikki?

  Tykkää

 22. Perus ongelma on se, että nykyiset kansainväliset sopimukset ja Suomen perustuslaki ei kaikilta osin sovi tähän aikaan. Nyt on useimmin kysymys kansanvaelluksesta ei yksilön suojelun tarpeesta.

  Tykkää

 23. Tyypillistä vähättelyä. Finer antaa ymmärtää, että ”vain muutama tuhat” turvista on vuodessa haasteena, mutta sitten lopulta kaikki onkin hyvin ja hienosti. Täällä reaalimaailmassa kyse on kasvavasta ongelmakentästä, jossa tulijoiden määrä kasvaa koko ajan. Mitä isommaksi kehitysmaista alkuperää olevien massa kasvaa, sitä enemmän kasvaa ongelmat ja hallinnan vaikeus. Se sitoo rahaa jatkuvasti enemmän, joka mm. kasvattaa velanottotarvetta. Porukan kasvaessa ongelmat näkyy aina vahvemmin yhteiskunnassa. Rikollisuus on kasvanut ja niiden aiheuttamat taloudelliset kustannukset. Me emme todellakaan puhu ”muutamasta tuhannesta” turvikesta, vaan kokonaisesta ilmiöstä, joka on suomalaisille todella kallis, sekä haitallinen. Ja onhan se myös hyvä puuttua asiaan jo hyvissä ajoin. Vai pitääkö odottaa Ruotsin mallin toteutumista, ennen kuin puututaan? No ei tietenkään odotella. Toimintaan ryhdytään mieluusti jo eilen.

  Tykkää

Vastaa käyttäjälle H. Porkka Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: